การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "ครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุขได้อย่างไร"

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "ครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุขได้อย่างไร" นำโดย ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม.ตำบลบางปลากด และตำบลคลองใหญ่

Date: 
Friday, May 26, 2017