โครงการอบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม ส่งเสริมให้คณาจารย์มีประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ในมิติที่หลากหลาย และให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวพรกันกูล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

Date: 
Thursday, May 25, 2017