รายวิชากายภาพบำบัดในชุมชน ของนิสิตกายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4

รายวิชากายภาพบำบัดในชุมชน ของนิสิตกายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 ได้จัดให้นิสิตทำกิจกรรมโครงการบริการวิชาการขึ้นในชุมชนต่าง ๆ ของอ.องครักษ์ จ.นครนายก เพื่อให้นิสิตได้บูรณาการองค์ความรู้ในห้องเรียนสู่การจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ได้แก่ - ชุมชนบ้านปากคลอง22: ช่วยกัน รู้ทัน ความดัน เบาหวาน - ชุมชนบ้านเขมรฝั่งใต้: โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ - ชุมชนหมู่บ้านบ้านกลางคลอง30: โครงการชุมชนใส่ใจโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง -เบาหวานและความดันโลหิตสูง

Date: 
Tuesday, May 23, 2017