อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Clinical Resoning and Integrated Multitechniques for knee joint

งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Clinical Resoning and Integrated Multitechniques for knee joint เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 โดยมี อาจารย์ ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ และ ผศ.ผกาภรณ์ พู่เจริญ อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด ซึ่งได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
ภาพ : งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Date: 
Tuesday, May 23, 2017