คณะกายภาพบำบัด ขอแสดงความยินดีกับ นายธนภูมิ ชาวสวนมุ่งเจริญ นิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3

คณะกายภาพบำบัด ขอแสดงความยินดีกับ นายธนภูมิ ชาวสวนมุ่งเจริญ นิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้รับรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 จากสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

Date: 
Friday, May 19, 2017