นิสิตสาขากายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ : กิจกรรม 2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์

นางสาวกมลวรรณ เงินงาม นางสาวพรธิตา เพ็ชร์ศรีงาม
และนางสาวพัฒนรัตน์ อาทรกิจวัฒน์
นิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1 คณะกายภาพบำบัด มศว
ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ : กิจกรรม 2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์

Date: 
Friday, May 19, 2017