โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Intensive physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation” (การอบรมระยะสั้น

เมื่อวันที่15 - 17 พฤษภาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Intensive physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation” (การอบรมระยะสั้น) หัวข้อ Physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation ณ ห้องอัญมณี โรงแรมบางกอกเซนเตอร์ กรุงเทพมหานคร

Date: 
Thursday, May 18, 2017