กนกวรรณ ทองโชติ

อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชติ

สาขากายภาพบำบัด
อ.ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1
Research Interests: 
กายภาพบำบัด
Cardiopulmonary PT