การนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปี ที่ 4

นิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปี ที่ 4 นำเสนอผลงานวิจัย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดยมีคณาจารย์สาขากายภาพบำบัด มศว เป็นกรรมการสอบ
และได้รับความร่วมมือจากนิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมรับฟัง และสอบถาม แสดงความคิดเห็นต่อผลงานวิจัยวิจัยของนิสิตรุ่นพี่

Date: 
Tuesday, May 9, 2017