โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด มศว ให้เกียติเป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการปีการศึกษา 2559 เนื่องในโอกาสที่นิสิตสาขากายภาพบำบัด และสาขาการส่งเสริมสุขภาพ
ชั้นปีที่ 4 จะสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานให้แก่นิสิต ปลูกจิตสำนึกในการทำงานเพื่อส่วนรวมและสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานอย่างมีความสุข โดยมีพิธีมอบของที่ระลึก การให้โอวาทจากอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับนิสิตที่ทำกิจกรรมที่เป็นคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย และมีการบรรยายในหัวข้อ ดังต่อไปนี้
1. การเตรียมตัวเพื่อสัมภาษณ์งาน วิทยากรโดย คุณสุธินี อุทัยวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ สังกัดอิสระ
2. การทำงานในวิชาชีพ วิทยากรโดย คุณชัยรัฐ แซ่โค้ว นักกายภาพบำบัดอิสระ
3. เส้นทางการศึกษาต่อ วิทยากรโดยกลุ่มนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขากายภาพบำบัด มศว
4. การทำงานในวิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ วิทยากรโดย คุณจุฑาทิพย์ ปรีการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพสต.หนองปลิง จ.นครราชสีมา และคุณชัช ชัยโส นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
5. การศึกษาต่อด้านการส่งเสริมสุขภาพ วิทยากรโดย คุณรุ่งทิพย์ อินชื่นใจ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี และคุณสุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์ นักวิชาการสาธารณสุข สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
6. การทำงานภาคประชารัฐ วิทยากรโดย คุณพรสวรรค์ จินพุทธ นักพัฒนาธุรกิจชุมชน บริษัทประชารัฐรักสามัคคี นนทบุรี จำกัด และคุณบุณยาพร คงธนจิระวัฒน์ นักพัฒนาธุรกิจชุมชน สังกัดอิสระ

Date: 
Thursday, May 4, 2017