ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา และองค์กรนิสิตคณะกายภาพบำบัด ได้รับประกาศเกียรติคุณในงานเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา และองค์กรนิสิตคณะกายภาพบำบัด ได้รับประกาศเกียรติคุณในงานเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559

Date: 
Wednesday, May 3, 2017