ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุน (จากหน่วยงานภายใน และภายนอก มศว)

1.ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก ร่วมส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bransworld.co.th

2.สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกรุงเทพมหานคร โดยจัดสรรทุนอุดหนุนเกี่ยวกับการวิจัยจำนวน 10 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ให้กับผู้ที่ทำวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนได้ที่ www.bangkokeducation.in.th

3.ส่วนวิเทศน์สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 59,60 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ เมือง Suzaka ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 57 วัน ระหว่างเดือน พ.ค. - ก.ค. และเดือน ก.ย. - พ.ย. 2561 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.deqp.go.th หรือ www.iatssforum.jp/en โดยให้ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ส่งไปยังส่วนวิเทศน์สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2560 เพื่อจะได้รวบรวมส่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อไป

4.คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครทุนเข้าศึกษาต่อพร้อมขอรับสนับสนุนค่าครองชีพแก่นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปรฺญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน ำนวน 10 ทุน และระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุศาสตร์เขตร้อน จำนวน 10 ทุน สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และ www.grad.mahidol.ac.th

5.สวทช ประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ และ NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560 ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สนทช.) จะเปิดรับสมัคร "ทุนวิจัยแกนนำ" ประจำปี 2560จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท และทุน NSTDA CHair Professor ประจำปี 2560 1 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstda.or.th/ChairProfessor

6.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์ โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษา และการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศษ ประจำปี พ.ศ.2561-2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Announcement

Date: 
Monday, May 1, 2017