กิจกรรม QD Clinic : QD คลินิกให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับฝ่ายพัฒนาคุณภาพจัดกิจกรรม QD Clinic : QD คลินิกให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 หัวข้อ “เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร AUN-QA”
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี เป็นวิทยากร

Date: 
Thursday, April 20, 2017