ขอเชิญนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ปี 1- 3 เข้าฟังการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4

ขอเชิญนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ปี 1- 3 เข้าฟังการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ณ อาคารคณะกายภาพบำบัด มศว ห้อง 307 เวลา 08.30 - 16.30 น.
**นิสิตรุ่นน้องทุกชั้นปีที่เข้าฟังนำการเสนอ จะได้มีส่วนร่วมในการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นต่องานวิจัยของรุ่นพี่ด้วย
**นิสิตสามารถเลือกเข้าฟังหัวข้อที่สนใจได้ตามอัธยาศัย

ดูกำหนดการนำเสนอหัวข้อวิจัยกำหนดการได้ที่รูปด้านล่าง

Date: 
Tuesday, April 18, 2017