ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมโครงการ คณะกายภาพบำบัดร่วมมหกรรมมหาสงกรานต์ : ประเพณีไทยสืบสานวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมโครงการ คณะกายภาพบำบัดร่วมมหกรรมมหาสงกรานต์ : ประเพณีไทยสืบสานวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ณ คณะกายภาพบำบัด
กำหนดการ
เวลา 08.10 - 08.15 น. ลงทะเบียน
เวลา 08.15 - 08.30 น. พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้บริหารและคณาจารย์ ณ คณะกายภาพบำบัด
เวลา 12.00 - 13.00 น.ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ

หมายเหตุ :

* เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร แต่งกายด้วยสีสุภาพ (เสื้อสีขาวติดโบว์ดำไว้ทุกข์) ชุดผ้าไทยพื้นเมือง, ผ้าซิ่น, ชุดสากลนิยม หรือ ชุดสุภาพ นิสิตแต่งกายด้วยชุดนิสิตสุภาพ

* กำหนดการอาจการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสมของเวลา

Date: 
Wednesday, April 12, 2017