ขอเชิญนิสิตสาขากายภาพบำบัดปี 1- 3 เข้าฟังการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4

ขอเชิญนิสิตสาขากายภาพบำบัดปี 1- 3 เข้าฟังการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารคณะกายภาพบำบัด มศว ห้อง 301 , 302 , 304 และ 321 เวลา 09.00 - 16.30 น.

**นิสิตรุ่นน้องทุกชั้นปีที่เข้าฟังนำการเสนอ จะได้มีส่วนร่วมในการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นต่องานวิจัยของรุ่นพี่ด้วย
**นิสิตสามารถเลือกเข้าฟังหัวข้อที่สนใจได้ตามอัธยาศัย

ดูกำหนดการนำเสนอหัวข้อวิจัยกำหนดการได้ที่รูปด้านล่าง

Date: 
Wednesday, April 5, 2017