โครงการอบรมเชิงสัมมนา เรื่อง กายภาพบำบัด:การบริหารเชิงรุก

คณะกายภาพบำบัด ร่วมกับ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มศว กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงสัมมนา เรื่อง กายภาพบำบัด:การบริหารเชิงรุก ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560

หัวข้อสัมมนา
- บริหารงานกายภาพบำบัดเชิงรุก
- เปิดคลินิกกายภาพบำบัด
- การทำแผนธุรกิจ แผนการตลาดสำหรับกายภาพบำบัด
- เข้าใจแผนการเงิน

อัตราค่าลงทะเบียน
สำหรับนักกายภาพบำบัด
- ศิษย์เก่า / CI 2,000 บาท
- นักกายภาพบำบัดทั่วไป 2,500 บาท

****มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง****

โครงการยังไม่เปิดรับสมัคร ติดตามรายละเอียดโครงการและกำหนดการรับสมัครได้ที่ Facebook : คณะกายภาพบำบัด มศว

Date: 
Thursday, March 23, 2017