จิราภรณ์ วรรณปะเข

อ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข

สาขากายภาพบำบัด
อ.ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 2
Research Interests: 
กายภาพบำบัด
Neurological PT