อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ตามนโยบายการเยี่ยมชมคณะ สถาบัน สำนัก และหน่วยงานภายใน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงาน
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

Date: 
Tuesday, March 14, 2017