โครงการ Save Drugs Save Sex เด็กรุ่นใหม่ปอดภัยไว้ก่อน โดยสาขาส่งเสริมสุขภาพ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 คณาจารย์และนิสิตสาขาส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด ได้ร่วมจัดโครงการ Save Drugs Save Sex เด็กรุ่นใหม่ปอดภัยไว้ก่อน ณ โรงเรียนคริสตสังเคราะห์ จ.นครนายก
ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษา ให้นักเรียนได้เรียนรู้ วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม

Date: 
Monday, March 6, 2017