โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“Intensive physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation”

คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“Intensive physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation”

*** การอบรมระยะสั้น ( 3 วัน )
หัวข้อ Physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation วันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องอัญมณี โรงแรมบางกอกเซนเตอร์ กรุงเทพมหานคร
- รับสมัครนักกายภาพบำบัดที่เป็นศิษย์เก่า ของคณะกายภาพบำบัด มศว จำนวน 20 คน
- รับนักกายภาพบำบัดและอาจารย์จากสถาบันต่างๆ จำนวน 50 คน

*** การอบรมระยะยาว ( 10 วัน ยกเว้นวันหยุดราชการ)
หัวข้อ Intensive physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation วันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องอัญมณี โรงแรมบางกอกเซนเตอร์ กรุงเทพมหานคร
และวันที่ 18 - 19 และวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2560
ณ แผนกกายภาพบำบัด สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
- รับนักกายภาพบำบัดและอาจารย์จากสถาบันต่างๆจำนวน 12 คน

((ยังไม่เปิดรับสมัคร))

ติดตามการรับสมัคร และรายละเอียดโครงการได้ที่ Facebook : คณะกายภาพบำบัด มศว และ http://healthsci.swu.ac.th/

Date: 
Friday, March 3, 2017