รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุนสำหรับนิสิตเรียนดี ประพฤติดีและ ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามประกาศคณะกายภาพบำบัด
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษา นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 18 ทุน ดังรายชื่อต่อไปนี้
(ดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง)

Date: 
Monday, February 20, 2017