โครงการพัฒนาบุคลากร สร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร 15 ก.พ. 60

คณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร สร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร จัดโครงการพัฒนาบุคลากร สร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ ในด้านการจัดการเรียนการสอน ที่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแก่นิสิต เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้อง 321 คณะกายภาพบำบัด มศว

Date: 
Wednesday, February 15, 2017