โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of therapeutic exercises and taping techniques for knee pain ” ช่วงที่ 2

คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of therapeutic exercises and taping techniques for knee pain ”
ช่วงที่ 2 หัวข้อ “Therapeutic exercises and taping Application for knee problem” ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

Date: 
Wednesday, February 15, 2017