โครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิตร จ.นครนายก

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิตร จ.นครนายก เมื่อวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ให้กับนิสิตคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการเสริมสร้าง และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นิสิตให้ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม

Date: 
Thursday, February 9, 2017