ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส

ชื่อผู้วิจัย: 
อ.ดร.ปะการัง คำไกร, อ.ปิยนุช ยอดสมสวย, น.ส.มัณฑนำ ชื่นบุญชู, น.ส.เกศสุภำ จิระกำรณ์, น.ส.ปภัสสร อุ่นเจริญ
Category: 
ส่งเสริมสุขภาพ
Topic: 
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส
Abstract: 
กำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมในประเทศไทยนั้นมีกำรใช้สำรเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อเพิ่มปริมำณผลผลิตทำงกำรเกษตร เกษตรกรมีโอกำสได้รับอันตรำยจำกสำรเคมีกำจัดศัตรูพืชเข้ำสู่ร่ำงกำย กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมกำรใช้สำรเคมีกำจัดศัตรูพืชและระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกร ซึ่งคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงจำกประชำกรในทะเบียนเกษตรกรปี 2558 จำกกำรสำรวจของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนปำกคลอง 22 โดยกลุ่มตัวอย่ำงมีจำนวน 145 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำม ผลกำรศึกษำแสดงให้เห็นว่ำ พฤติกรรมก่อน ระหว่ำง และหลังกำรใช้สำรเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ไม่เคยปฏิบัติมำกที่สุด ได้แก่ เมื่อสงสัยหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับกำรใช้สำรเคมีกำจัดศัตรูพืชท่ำนปรึกษำผู้มีควำมรู้หรือผู้มีประสบกำรณ์ก่อนนำมำใช้ ร้อยละ 55.90 กำรสวมแว่นตำหรือหน้ำกำกขณะใช้สำรเคมีกำจัดศัตรูพืช ร้อยละ 84.10 และกำรติดป้ำยบอกเตือนผู้อื่นถึงวันที่ฉีดพ่นสำรเคมีกำจัดศัตรูพืชในบริเวณแปลงที่ฉีดพ่น ร้อยละ 98.60 กำรตรวจวัดระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกรอยู่ในระดับมีควำมเสี่ยง ร้อยละ 44.10 ไม่ปลอดภัย ร้อยละ 36.60 ปลอดภัย ร้อยละ 18.60 ปกติ ร้อยละ 0.70 นอกจำกนี้พฤติกรรมหลังกำรใช้สำรเคมีกำจัดศัตรูพืชมีควำมสัมพันธ์กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกรอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (p-value = 0.043 , r = 0.169) เมื่อจำแนกรำยข้อพฤติกรรมหลังกำรใช้สำรเคมีกำจัดศัตรูพืชในเรื่องกำรจัดเก็บสำรเคมีกำจัดศัตรูพืชและอุปกรณ์ในที่ปลอดภัยมีควำมสัมพันธ์กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกรอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (p-value = 0.012 ) จำกกำรวิจัยแสดงให้เห็นว่ำ เกษตรกรยังมีพฤติกรรมกำรใช้สำรเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ไม่ถูกต้อง อำจทำให้เกิดกำรตกค้ำงสะสมของสำรเคมีในเลือดและส่งผลต่อสุขภำพในระยะยำวได้ คำสาคัญ : พฤติกรรม, เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส, สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
Year Published: 
2558