การตรวจหาเชื้อรา Cryptococcus neoformans จากมูลนกภายในบริเวณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ชื่อผู้วิจัย: 
อ.ภัทธกร บุบผัน, อ.ดร.อภิสรา โสมทัศน์, น.พรสวรรค์ จินพุทธ, น.ณัฐชาติ ประมงคล, น.อนุกูล ศรีธวัชพงศ์
Category: 
ส่งเสริมสุขภาพ
Topic: 
การตรวจหาเชื้อรา Cryptococcus neoformans จากมูลนกภายในบริเวณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
Abstract: 
โรคคริปโตคอกโคสิส คือโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อรา Cryptococcus neoformans ซึ่งส่งผลให้เสียชีวิตได้ การติดเชื้อราชนิดนี้มักก่อโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบซึ่งพบมากในผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจหาเชื้อ C. neoformans จากมูลนกตามอาคารสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยเก็บตัวอย่างมูลนกทั้งหมด 161 ตัวอย่าง จากสถานที่ 18 แห่ง นาตัวอย่างมาทาการเจือจางที่ระดับ 10-10 ด้วยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาไลน์และเพาะเชื้อบน Sabouraud dextrose agar (SDA) ที่ผสม Penicillin G sodium ทาการพิสูจน์เชื้อโดยเพาะเชื้อบน Cryptococcus differential agar แล้วนาโคโลนีที่สงสัยไปย้อมด้วยหมึกอินเดีย ทดสอบคุณสมบัติการสร้างเอนไซม์ยูรีเอสด้วย Urea base agar และเอนไซม์ ฟีนอลออกซิเดสด้วย Caffeic acid agar เพื่อเป็นการยืนยันเชื้อ จากตัวอย่างทั้งหมด 161 ตัวอย่าง ตรวจพบเชื้อ C. neoformans 52 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 32.29 อัตราการตรวจพบเชื้อมากที่สุด คือ คณะสหเวชศาสตร์ หอพักบุคลากรศูนย์การแพทย์ อาคารสโมสร และหอพระ มีอัตราการตรวจพบเชื้อร้อยละ 50 ในส่วนบริเวณเรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว ตรวจไม่พบเชื้อในครั้งนี้ ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าสามารถตรวจพบเชื้อ C. neoformans จากมูลนกภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ให้เห็นถึงความจาเป็นในการส่งเสริมให้มีการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ C. neoformans นอกจากนี้การศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแผนสุขาภิบาลเพื่อจัดการกับมูลนกในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อีกด้วย คำสาคัญ : คริปโตค็อคคัส นีโอฟอร์แมนส์, โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ, มูลนก, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
Year Published: 
2558