การสำรวจเชื้ออแคนทามีบาจากแหล่งน้ำตก จ.นครนายก

ชื่อผู้วิจัย: 
อ.ภัทธกร บุบผัน, น.ส.ชลาลัย มีบุญ, น.ส.ฐิตินันท์ กล้าศิริ
Category: 
ส่งเสริมสุขภาพ
Topic: 
การสำรวจเชื้ออแคนทามีบาจากแหล่งน้ำตก จ.นครนายก
Abstract: 
เชื้ออะแคนทามีบาเป็นเชื้ออะมีบาที่ด้ารงชีพเป็นอิสระในสิ่งแวดล้อมและเป็นเชื้อฉวยโอกาสที่ท้าให้เกิดโรคสมองอักเสบชนิดเรื้อรัง โรคผิวหนังชนิดเฉียบพลัน และโรคกระจกตาอักเสบ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ หาอัตราความชุกของเชื้ออะแคนทามีบา ที่กระจายตัวอยู่ในแหล่งน้้าตกของจังหวัดนครนายก และจัดกลุ่มของเชื้ออะแคนทามีบา โดยอาศัยรูปร่างลักษณะของ ซีสต์ตามวิธีการของ Pussard และ Pons โดยเก็บตัวอย่างน้้าจากแหล่งน้้าตก ทั้งหมด 210 ตัวอย่าง น้ามาเพาะเลี้ยงเชื้อในเพลทวุ้นที่ฉาบด้วย Escherichia coli เพื่อตรวจหาเชื้ออะแคนทามีบา โดยอาศัยลักษณะภายนอกของซีสต์จากกล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา ผลการศึกษาพบเชื้ออะแคนทามีบา 16 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 7.6 จากตัวอย่างน้้าทั้งหมด โดยพบจากตัวอย่างน้้าที่มี pH ในช่วง 5-6 และอุณหภูมิในช่วง 24-28 องศาเซลเซียส พบเชื้ออะแคนทามีบาจากน้้าตกวังม่วงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 15 และพบตัวอย่างเชื้อจากน้้าตกกะอางน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.3 ซีสต์ที่พบจัดอยู่ในกลุ่ม 2 จ้านวน 16 ซีสต์ และกลุ่มที่ 3 จ้านวน 43 ซีสต์ และในการศึกษาครั้งนี้ไม่พบซีสต์ในกลุ่มที่ 1 เลย ผลการส้ารวจนี้แสดงให้เห็นว่าสามารถพบเชื้ออะแคนทามีบา ได้ตามแหล่งน้้าตกตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จ้าเป็นเพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อจากอะแคนทามีบาต่อไป คำส้าคัญ : อะแคนทามีบา,โรคกระจกตาอักเสบ, โรคสมองอักเสบชนิดเรื้อรัง, โรคผิวหนังชนิดเฉียบพลัน
Year Published: 
2557