ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพอนามัยกับการติดเชื้อหนอนพยาธิในลำไส้ของเด็กนักเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง จ.นครนายก

ชื่อผู้วิจัย: 
อ.ภัทธกร บุบผัน, น.ส.พิมพ์ชนก แต้มช่วย, น.ส.รุ่งนภา คุณเศรษฐ, น.ส.ปัญจพร สุจริตร์
Category: 
ส่งเสริมสุขภาพ
Topic: 
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพอนามัยกับการติดเชื้อหนอนพยาธิในลำไส้ของเด็กนักเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง จ.นครนายก
Abstract: 
โรคหนอนพยาธิยังเป็นปัญหาสาธารณสุขของสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กนักเรียน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมอนามัยกับการติดเชื้อหนอนพยาธิและโปรโตซัวในลาไส้ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บารุง จังหวัดนครนายก จานวน 76 คน ตรวจหาหนอนพยาธิด้วยวิธีการป้ายธรรมดาและวิธีการทาให้เข้มข้น สาหรับการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้น จากการศึกษาพบเด็กนักเรียน ติดเชื้อ Ascaris lumbricoides ร้อยละ 4.1 ติดเชื้อโปรโตซัว ร้อยละ 27 ได้แก่ Entamoeba histolytica ร้อยละ 9.5, Entamoeba coli ร้อยละ 4.1 และ Giardia lamblia ร้อยละ 13.5 และพบการติดเชื้อหนอนพยาธิร่วมกับโปรโตซัว ร้อยละ 2.7 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหนอนพยาธิ ได้แก่ การเล่นหรือทากิจกรรมบริเวณพื้นซีเมนต์ที่แห้ง และพฤติกรรมการรับประทานเนื้อสัตว์สุกๆดิบๆ ประเภท หอยลวก ปลาลวก ปลาร้า ปลาส้ม ยากุ้งเต้น พล่ากุ้ง มีผลต่อการติดเชื้อหนอนพยาธิอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าการได้รับสุขศึกษานั้นเป็นปัจจัยสาคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กนักเรียนที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อหนอนพยาธิดังกล่าวให้หมดไปซึ่งจะทาให้ปัญหาการติดเชื้อหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนเหล่านี้ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ คำสาคัญ : การติดเชื้อหนอนพยาธิ, การติดเชื้อโปรโตซัว, เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
Year Published: 
2556