โครงการสร้างเสริมบุคลิกภาพ-ทักษะการสื่อสารที่ดี และรักษ์มารยาทไทย

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการสร้างเสริมบุคลิกภาพ-ทักษะการสื่อสารที่ดี และรักษ์มารยาทไทยให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขากายภาพบำบัด และสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีอาจารย์ ดร.พิมลพร เชาวน์ไวพจน์ เป็นวิทยากร

Date: 
Sunday, August 30, 2015