ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมการบริโภคผัก โดยการประยุกต์กระบวนการตลาดเพื่อสังคมในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ชนิดที่ 2 อ.เมือง จ.นครนายก

ชื่อผู้วิจัย: 
อ.ภัทธกร บุบผัน, อ.ยุภารัตน์ อดกลั้น, น.ส.จารุ ชัยพินิจ, น.ส.สุภาพร ภูติยา, น.ส.กรณิการ์ ฝักฝ่าย, น.ส.บุณยาพร คงธนจิระวัฒน์
Category: 
ส่งเสริมสุขภาพ
Topic: 
ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมการบริโภคผัก โดยการประยุกต์กระบวนการตลาดเพื่อสังคมในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ชนิดที่ 2 อ.เมือง จ.นครนายก
Abstract: 
การวิจัยกึ่งการทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคผักโดยการประยุกต์กระบวนการการตลาดเพื่อสังคมต่อค่าระดับน้ำตาลในเลือด ในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก คัดเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบเจาะจง จำนวน 76 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 38 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 38 คน ในกลุ่มทดลองจะได้รับโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคผักที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยประยุกต์ใช้กระบวนการตลาดเชิงสังคม ประกอบด้วย 4P’s คือ บริการ (Product) โปรแกรมที่มีออกแบบให้สอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย ราคา (Price) ไม่เสียค่าใช้จ่าย และชี้แจงให้เห็นประโยชน์ในการเข้าร่วมโปรแกรม สถานที่ (Place) เป็นสถานที่ที่สามารถให้ผู้เข้าร่วมโครงการสะดวกในการร่วมกิจกรรม การส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Promotion) การเลือกรูปแบบสื่อสารที่เหมาะสม การจัดโปรแกรมตามเวลาที่สะดวกของกลุ่มเป้าหมาย ในส่วนกลุ่มเปรียบเทียบจะได้รับการส่งเสริมการบริโภคผักผ่านสื่อแผ่นพับเท่านั้น จากนั้นทำการเก็บรวบรวมข้อมูลการบริโภคผัก ค่าระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับข้อมูลเชิงปริมาณและใช้การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึกสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา pair t-test, independent t-test ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ผลการทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณการบริโภคผักต่อวันของกลุ่มทดลองภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมมีค่าเพิ่มขึ้นเท่ากับ 143.79±62.6 กรัม (P<0.001) และมีค่าเพิ่มขึ้นแตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.001) ในขณะที่ค่าระดับน้ำตาลในเลือดของกลุ่มทดลองภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมมีค่าลดลงเท่ากับ 9.03±8.23 mg/dl (P<0.001) และมีค่าลดลงแตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.001) จากผลการศึกษาแสดงว่ารูปแบบการส่งเสริมการบริโภคผักในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานโดยการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผักเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดหรือยืดระยะเวลาการเกิดโรคเบาหวานได้ คำสำคัญ : โรคเบาหวาน ชนิดที่2, กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ชนิดที่2, ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS), การบริโภคผัก, กระบวนการการตลาดเพื่อสังคม
Year Published: 
2558