การเลือกบริโภคอาหาร รสชาติที่ชอบ และกิจกรรมทางกายที่มีความสัมพันธ์ต่อค่าดัชนีมวลกายของนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ชื่อผู้วิจัย: 
อ.ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล, น.ส.ชนากานต์ เจริญพันธ์, น.ส.ภัทธิชา บุญยเนตร, น.ส.ปภัสรา บ่อเงิน
Category: 
ส่งเสริมสุขภาพ
Topic: 
การเลือกบริโภคอาหาร รสชาติที่ชอบ และกิจกรรมทางกายที่มีความสัมพันธ์ต่อค่าดัชนีมวลกายของนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
Abstract: 
ปัจจุบันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประชาชนที่เกิดจากวิถีการดาเนินชีวิตมีอัตราเพิ่มมากขึ้น ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและกาลังพัฒนา ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจสารวจการเลือกบริโภคอาหาร รสชาติอาหาร และกิจกรรมทางกายที่มีความสัมพันธ์ต่อค่าดัชนีมวลกายของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยมีอาสาสมัครจานวน 417 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า อาสาสมัครมีค่าดัชนีมวลกาย ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน และเกินเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 19.9 55.4 และ 24.7 ตามลาดับ ทั้งสามกลุ่มเลือกบริโภคอาหารกลุ่มโปรตีน บริโภครสชาติอุมามิและมีกิจกรรมทางกายในการดาเนินชีวิตประจาวัน มากที่สุด โดยความแตกต่างระหว่างกลุ่มพบว่า ในการเลือกบริโภคอาหาร อาสาสมัครในกลุ่มค่าดัชนีมวล กายต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานบริโภคขนมหวานมากกว่ากลุ่มเกินเกณฑ์มาตรฐาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P-value < 0.05) ความชอบรสชาติอาหารทั้งสามกลุ่มไม่แตกต่างกัน และกิจกรรมทางกาย กลุ่มค่าดัชนีมวลกาย ตามเกณฑ์มาตรฐานมีการแข่งขันกีฬามากกว่ากลุ่มดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐานอย่าง มีนัยสาคัญทางสถิติ (P-value < 0.05) นอกจากนั้น เพศหญิงมีค่าดัชนีมวลกายตามเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด โดยเพศหญิงเลือกบริโภค อาหารกลุ่มผัก กลุ่มผลไม้ อาหารประเภทสลัดหรือยา บริโภครสชาติเปรี้ยวและพริกมากกว่าเพศชาย รวมถึงมี กิจกรรมทางกายประเภทการทางานบ้าน/งานสวน/งานภาคสนาม มากกว่าเพศชายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P-value < 0.05) ส่วนเพศชายเลือกบริโภคอาหารประเภทย่างและมีการออกกาลังกายแบบแอโรบิก การออก กาลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงทนทาน และการแข่งขันกีฬามากกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P-value < 0.05) ดังนั้นข้อมูลพื้นฐานที่ได้อาจใช้เป็นแนวทางป้องกันและส่งเสริมสุขภาพในวัยรุ่นต่อไป. คำสาคัญ : การเลือกบริโภคอาหารที่ชอบ, การเลือกบริโภครสชาติที่ชอบ, กิจกรรมทางกาย, ค่าดัชนีมวลกาย, นิสิต
Year Published: 
2558