การตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ชื่อผู้วิจัย: 
อ.ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล, น.ส.จุฬาลักษณ์ พูลอ้อย, น.ส.หทัยชนก ประดิษฐ์ผล
Category: 
ส่งเสริมสุขภาพ
Topic: 
การตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
Abstract: 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวัดการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มคาร์บาเมตและออร์แกโนฟอสเฟต และหาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนการปนเปื้อนและไม่ปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในดิน ต้นข้าว น้ำ ในพื้นที่ชุมชนหมู่ 4 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยบันทึกข้อมูลจุดเก็บตัวอย่างในพื้นที่การเกษตร 27 แปลง ด้วยระบบ GPS (Global Positioning System) บันทึกข้อมูลระยะเวลาการใช้และชื่อทางการค้าของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจากเกษตรกร 20 คน ด้วยแบบบันทึกข้อมูล จากนั้นตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในดิน (27 ตัวอย่าง) น้ำ (10 ตัวอย่าง) และต้นข้าว (27 ตัวอย่าง) ด้วยชุดตรวจวัดสารกำจัดแมลงจีที พบว่าร้อยละ 42.3 ของเกษตรกรทั้งหมดที่สำรวจมีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่การเกษตร ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2557 ถึง มกราคม 2558 โดยพบสัดส่วนการปนเปื้อนสารเคมีในดิน ต้นข้าว และน้ำมีสัดส่วนการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมากกว่าร้อยละ 60 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value=0.001) และร้อยละ 46.15 ของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชทั้งหมด มีการใช้สารเคมีในกลุ่ม ไกลซีนเดอริวาทีฟ (ไกลโฟเซต 48) และมีการใช้สารเคมีในกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต ได้แก่ เออร์ลี่ 55 ชีโน่และคลอร์ไพริฟอส ร้อยละ 26.92, 7.69 และ 7.69 ตามลำดับ ดังนั้นข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและหาแนวทางส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรต่อไป คำสำคัญ : คาร์บาเมตและออร์แกโนฟอสเฟต, ดิน, ต้นข้าว, น้ำ
Year Published: 
2557