การศึกษาความหลากหลากของไลเคนในชุมชนอุตสาหกรรมผลิตปูนและสมรรถภาพปอดคนในชุมชนพุกร่าง

ชื่อผู้วิจัย: 
อ.ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล, น.ส.กีรติกา สมจิตร, น.ส.ภาสินี ศรีสุข
Category: 
ส่งเสริมสุขภาพ
Topic: 
การศึกษาความหลากหลากของไลเคนในชุมชนอุตสาหกรรมผลิตปูนและสมรรถภาพปอดคนในชุมชนพุกร่าง
Abstract: 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจชนิดไลเคนในชุมชนรอบอุตสาหกรรมปูน และหาความชุกของสมรรถภาพปอดที่ผิดปกติของคนในชุมชนพุกร่าง จังหวัดสระบุรี โดยบันทึกความถี่ของไลเคนจากต้นไม้ 14 ต้น ด้วยกริดเฟรม ขนาด 10 x 10 ซม. และตรวจสมรรถภาพปอดของอาสาสมัคร 47 คน ด้วยสไปโรมิเตอร์ พบร้อยละ 70.2 และ 29.8 เป็นเพศหญิงและชาย ตามลำดับ มีระยะเวลาอาศัยในพื้นที่ 5 ถึง 75 ปี มีประวัติการสูบบุหรี่และได้รับควันบุหรี่ในครอบครัว ร้อยละ 55.3 มีความชุกของสมรรถภาพปอดผิดปกติ ร้อยละ 29.8 (ค่า Obstructive และ Restrictive = 14.9 %) และพบว่าระยะเวลาอาศัยในพื้นที่มีความสัมพันธ์กับค่าเปอร์เซ็นต์ของปริมาตรปอด โดยค่า FEV1/FVC น้อยกว่า ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต (r = -0.302, p = 0.039) เมื่อวิเคราะห์ด้วย Fisher’s Exact พบประวัติการสูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่ในครอบครัวมีความสัมพันธ์ต่อค่าเปอร์เซ็นต์ของปริมาตรปอด โดยค่า FEV1/FVC น้อยกว่า ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.044) และผลสำรวจชนิดไลเคน พบว่าร้อยละ 69.2 เป็นกลุ่มฝุ่นผง (กลุ่มสิวหัวช้างจิ๋วและกลุ่มลายเส้น ร้อยละ 19.8 และ 11.2 ตามลำดับ) และร้อยละ 30.8 เป็นกลุ่มแผ่นใบ (กลุ่มหัตถ์ทศกัณฐ์กุมน้ำแข็ง ร้อยละ 19.3) ซึ่งบ่งชี้คุณภาพอากาศระดับแย่ และอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้พบสมมรรถภาพปอดที่ผิดปกติของคนในชุมชน คำสำคัญ : สมรรถภาพปอด, ไลเคน, คุณภาพอากาศ
Year Published: 
2557