โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนิสิตพิการในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนิสิตพิการในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
นิสิตสามารถ Download แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาฯ ได้ที่ www.mua.go.th หรือติดต่อด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษอาคาร 8 อาคารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ชั้น 1
ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2560

Date: 
Friday, February 3, 2017