โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “System approach for balance assessment and training to prevent falls in elderly”

เมื่อวันที่19 – 20 มกราคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “System approach for balance assessment and training to prevent falls in elderly” ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร ให้กับนักกายภาพบำบัด และอาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ วิทยากรโดยคณาจารย์จากสาขากายภาพบำบัด มศว

Date: 
Monday, January 30, 2017