โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 2" เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านคลองหกวา

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ "โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 2" เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านคลองหกวา ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว มุ่งเน้นให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้วิธีการเดินเร็วร่วมกับไม้เท้าเพื่อการออกกำลังกาย และทบทวนความรู้เกี่ยวกับการอ่านสลากอาหาร การตรวจวัดชีพจร และการหาค่าดัชนีมวลกาย

Date: 
Friday, January 27, 2017