คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับสภากายภาพบำบัด จัดประชุมมาตรฐานการตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด

เมื่อวันที่12-13 มกราคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับสภากายภาพบำบัด จัดประชุมมาตรฐานการตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์จากทุกสถาบันการศึกษา นักกายภาพบำบัดผู้คุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก เข้าร่วมประชุมเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และวิชาชีพอย่างมาก

Date: 
Wednesday, January 18, 2017