โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพกายภาพบำบัด

คณะกายภาพบำบัดได้จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพกายภาพบำบัด เมื่อวันที่ 4 - 5 มกราคม 2560 ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะกายภาพบำบัด มศว ได้รับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก The Hong Kong Polytechnic University เพื่อฝึกประสบการณ์การปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัดในผู้ป่วยเด็กเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ระหว่างวันที่ 4 ม.ค. - 10 ก.พ. 2560 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีในการควบคุมการฝึกปฎิบัติงานทางคลินิก ในการนี้คณาจารย์สาขากายภาพบำบัด ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ Mr. Alexander Woo อาจารย์จาก Department of Rehabilitation Sciences, The Hong Kong Polytechnic University ในเรื่องการวินิจฉัยและการรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีปัญหาปวดหลัง

Date: 
Thursday, January 12, 2017