ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมพิธีเปิด โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก

Date: 
Tuesday, January 10, 2017