โครงการส่งเสริมการจัดกลุ่มวิจัย

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการส่งเสริมการจัดกลุ่มวิจัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 318 อาคารคณะกายภาพบำบัด มศว เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ทั้งสาขากายภาพบำบัด และ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดการสร้างงานวิจัย และพัฒนางานวิจัยในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ทั้งนี้หวังผลเพื่อให้เกิดการสร้างกลุ่มวิจัยในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญระหว่างคณาจารย์

Date: 
Monday, January 9, 2017