โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กำหนดแนวทางการบริหารและพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กำหนดแนวทางการบริหารและพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" กำหนดจัดในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ คณะกายภาพบำบัด มศว และวันที่ 27-28 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

Date: 
Thursday, December 29, 2016