โครงการพัฒนาบุคลากร สร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร 21 ธ.ค. 2559

คณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร สร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร คณะกายภาพบำบัด มศว จัดกิจกรรม KM เรื่อง "ขับเคลื่อนการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์" เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559
ในหัวข้อ "ประสบการณ์ การเผยแพร่งานวิจัย" โดยมี อ.ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล เป็นวิทยากร

Date: 
Thursday, December 22, 2016