โครงการพัฒนาบุคลากร สร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร

คณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร สร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร คณะกายภาพบำบัด มศว จัดกิจกรรม KM เรื่อง "ขับเคลื่อนการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์"
เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ในหัวข้อ "ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ" โดยมี อ.ดร.อรวรรณ เยี่ยมพัฒนพร เป็นวิทยากร

Date: 
Thursday, December 15, 2016