มูลนิธิชิน โสภณพนิช จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

มูลนิธิชิน โสภณพนิช จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ทุนต่อเนื่อง) ให้แก่นักเรียน นิสิตและนักศึกษา โดยมีกรรมการผู้อำนวยการมูลนิธิชิน โสภณพนิช คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช... เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ทั้งนี้ มีนิสิต มศว ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 3 ทุนๆ ละ 20,000 บาท