โครงการสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 คณะกายภาพบำบัด ได้จัดโครงการสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการปรับปรุงเนื้อหาวิชาการ
และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของศิษย์เก่าของคณะกายภาพบำบัด

Date: 
Friday, December 2, 2016