กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสู่นิสิตปริญญาตรี

รายวิชา กบ 505 การปฏิบัติงานทางคลินิก ของนิสิตระดับปริญญาโท สาขากายภาพบำบัด ได้จัดการเรียนการสอนโดยให้นิสิตมีการค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์ แล้วให้นิสิตได้นำไปใช้ใช้ในการรักษาผู้ป่วยจริง ซึ่งในรายวิชานี้ มีความสอดคล้องกับรายวิชา กบ 293 พื้นฐานแนวทางปฏิบัติโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ ของนิสิตชั้นปีที่ 2 ระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด ในการนี้ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 2 ได้มองเห็นภาพรวมของการทำ Evidence Base Practice และการนำไปใช้กับผู้ป่วยจริง ทางสาขาวิชากายภาพบำบัด จึงได้จัดให้ 2 รายวิชานี้ มีการเรียนการสอนร่วมกัน โดยให้พี่ปริญญาโท ได้มานำเสนอ เล่าถึงประสบการณ์การนำเอา EBP ที่ตนเองได้ศึกษาและนำไปใช้จริง ให้น้องๆ นิสิตปี 2 ได้ฟัง ซึ่งนอกจากจะให้น้องๆ ได้เห็นถึงการนำไปประยุกต์ใช้จริงๆ แล้ว ยังเป็นการฝึกให้นิสิตปริญญาโทมีทักษะในการสอน และการสื่อสารมากขึ้น และช่วยให้รุ่นพี่และรุ่นน้องมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

Date: 
Monday, November 28, 2016