โครงการเตรียมความรู้นิสิตก่อนฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด

คณะกายภาพบำบัดได้จัดโครงการเตรียมความรู้นิสิตก่อนฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะกายภาพบำบัด มศว วิทยากรโดย Assistant Professor Tsuyoshi ASAI สังกัด Department of Physical Therapy, Faculty of Rehabilitation, Kobegakuin University เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ด้านความเป็นสากล การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และวัฒนธรรมให้แก่นิสิต และเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในเชิงวิชาชีพ

Date: 
Friday, November 18, 2016