SWU OPEN HOUSE 2016

กิจกรรมเปิดบ้าน มศว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) คณะกายภาพบำบัดจัดกิจกรรม workshop ที่ตึกกายวิภาคศาสตร์ชั้น 7 ขอขอบคุณ อาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และขอขอบคุณน้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่แวะเข้ามาสอบถามและเข้าร่วมกิจกรรมของคณะกายภาพบำบัด มศว

Date: 
Monday, November 14, 2016