ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อรับทุนไปศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ณ Illinois State University ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีข้อตกลงความร่วมมือและความช่วยเหลือทางวิชาการกับ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้บุคลากรในสังกัดของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสไปศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนำความรู้ รวมทั้งประสบการณ์กลับมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อรับทุนไปศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ณ Illinois State University ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 ทุน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Date: 
Friday, November 4, 2016